Showing posts with label SELF HELP. Show all posts
Showing posts with label SELF HELP. Show all posts

Wednesday, August 14, 2019

SHLOKA FOR SAFETY FOR WOMEN

SHLOKA FOR  SAFETY FOR WOMEN
స్త్రీల క్షేమం కోసం....

కాలరాత్రి ఉపాసన ఈ తల్లి నవదుర్గ అవతారాలలో ఒక రూపం ఈమె చూడటానికి భయంకరమైన ఆకారంలో ఉంటుంది అయిన ఈమెకు ఉన్న ఇంకో పేరు సర్వ శుభంకారి అంటే అన్ని ఆటంకాలు తొలగించి సకలసుభాలను కలిగించే తల్లి, ఆ తల్లి రాత్రి దేవత చీకటిలో జరిగే తప్పులను అరికడుతుంది, దుష్టులనుండి శరణు వేడిన వారికి రక్షిస్తుంది... సమాజంలో చెడును అరికడుతుంది.. ధ్యాన చక్రంలో ఈమె పేరు భాను చక్రం. ఈమె స్తానం సాహస్త్రరం.. అక్కడ శివుడి తో కలిసి ఉండే రూపం... ఈమె దుర్మార్గులకు శిక్ష వేస్తుంది. స్త్రీ లకు ఎటువంటి హాని కలకూడదు అని ఈ తల్లి మంత్రాన్ని వీలైనన్ని సార్లు ధ్యానం  చేద్దాము.. ఇక్కడ జపం చేయడానికి ముందు చెప్పాల్సిన సంకల్పం ఇస్తున్నాను ఈ సంకల్పం చెప్పుకుని కనీసం ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు నుండి మీ ఇష్టం ఎంత జపం చేయగలరో అన్ని సార్లు జయము చేయండి... జపం పూర్తి అయ్యాక  సమర్పణ మంత్రం కూడా చదవండి.. ఇంత మంది కలిసి చేసే ప్రార్ధన సమాజానికి మంచి జరిగేలా చేస్తుంది ఆడవాళ్ల పైన దాడులు జరగకుండా ఆగిపోవాలి స్త్రీలు క్షేమంగా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా గా కోరుకొని ఈ సంకల్పం చెప్పి మొదలు పెట్టండి.. మీరు ఈ ఉద్దేశం తో చేసినా ఈ మంత్రం పదే పదే పలకడం వల్ల ఈ తల్లి సర్వ శుభంకరి కాబట్టి మీకందరికీ మంచి జరుగుతుంది... ఈ 16 వ తేదీ గ్రహణం ఉన్నారోజు ఉజ్జయిని లో  ఆడవాళ్లు క్షేమం కోసం హోమం కూడా జరుగుతుంది . ఈ మంత్రాన్ని రాసుకుని రేపటి నుండి మొదలు పెట్టండి... ఓం శ్రీ మాత్రే నమః.

సంకల్పం :

శ్రీ మాత్రేనమః
మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అస్మిన్ దేసే సమస్త స్త్రీ .శిశు .సంరక్షణార్థం  కాళ రాత్రి దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిధ్యర్థం కాళ రాత్రి మంత్ర యధా శక్తి జపం కరిష్యే..

మంత్రం:

ఏకవేణీ జపాకర్ణపూరా నగ్నాఖరాస్థితా ।
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్త శరీరిణీ ॥
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటక  భూషణా ।
వర మూర్ధద్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయం కరీ ॥

మంత్ర జపం చేసిన తర్వాత..:

జపసమర్పణ  యేతత్ జపం శ్రీ కాళరాత్రి దుర్గా పాదార్పితం అస్తు..

శ్రీ మాత్రే నమః

Source...Smt.Bhanumathy Akkisetty

Tuesday, August 13, 2019

GRATITUDE

*GRATITUDE*

There was a bird who lived in a desert, very sick, no feathers, nothing to eat and drink, no shelter to live in. One day a dove was passing by, so the sick unhappy bird stopped the dove and inquired "where are you going?" it replied " I am going to heaven".

So the sick bird said "please find out for me, when my suffering will  come to an end?" The dove said, "sure, I will." and bid a good bye to the sick bird. The dove reached heaven and shared the message of the sick bird with the angel incharge at the entrance gate.
 The angel said, "For the next seven years of its life the bird has to suffer like this, no happiness till then."

The dove said, "When the sick bird hears this he will get disheartened. could you suggest any solution for this."

The Angel replied, "Tell him to recite this verse *"Thank you God for everything."* The dove on meeting the sick bird again,  delivered the message of the angel to it .

After seven days the dove was again passing by and saw that bird was very happy, feathers grew on his body, a small plant grew up in the desert area, a small pond of water was also there, the bird was singing and dancing cheerfully. The dove was astonished. The Angel had said that there would be no happiness for the bird for the next seven years. With this question in mind the dove went to visit the angel at heaven's gate.

The dove put forth his query to the Angel. The Angel replied, "yes it is true there was no happiness for the bird for seven years but because the bird was reciting the verse *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*  in every situation, his life changed.

When the bird fell down on the hot sand it said *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

When it could not fly it said, *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

When it was thirsty and there was no water around, it said, *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

Whatever the situation, the bird kept on repeating, *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"* and therefore the seven years got dissolved in seven days.

_When I heard this story, I felt a tremendous shift in my way of feeling, thinking, accepting and viewing life._

I adopted this verse in my life. WHATEVER the situation I faced I started reciting this verse *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING".* It helped me to shift my view from what i did not have to what i have in my life.

For instance; if my head aches I THANK GOD that the rest of my body is completely fine and healthy and I notice that the headache does not bother me at all.

In the same manner i started using this verse in my relationships (whether family, friends, neighbours, colleagues ) finances, social life, business and everything with which I can relate. I shared this story with everyone I came in touch with and it brought a great shift in their behaviour too.

This simple verse really had a deep impact on my life, i started feeling how blessed I am, how happy I am, how good life is.

The purpose of sharing this message is to make all of us aware of how powerful the *“ATTITUDE OF GRATITUDE”* is. It can reshape our lives...!!!

Lets recite this verse continuously to experience the shift in our life.

So be grateful, and  see the change in your attitude.

_*Be humble, and you will never stumble.*_

*- REMEMBER! "THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

A nice story I have come across friends..how's it.