Posts

Showing posts with the label STHOTHRAMS

SRI LALITHA SAHASRANAMA STOTHRAM

SRI LALITHA SAHASRANAMA  శ్రీ లలితా సహస్రనామ స్తోత్రం పారాయణలో ఉచ్చారణ దోషాలు జరగకుండా నామసంఖ్య శ్లోకం. నామ విభాగంతో శ్లోకసంఖ్య ఇది ప్రింట్ తీసుకోండి మీకు వీలుగా ఉంటుంది...

1 శ్రీమాతా।   శ్రీమహారాజ్ఞీ।   శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ।
చిదగ్నికుండసంభూతా।   దేవకార్యసముద్యతా।  1

6 ఉద్యద్భానుసహస్రాభా।   చతుర్బాహుసమన్వితా।
రాగస్వరూపపాశాఢ్యా।   క్రోధాకారాంకుశోజ్జ్వలా।  2

10 మనోరూపేక్షుకోదండా।   పంచతన్మాత్రసాయకా।
నిజారుణప్రభాపూరమజ్జద్బ్రహ్మాండమండలా।  3

13 చంపకాశోకపున్నాగసౌగంధికలసత్కచా।
కురువిందమణిశ్రేణీకనత్కోటీరమండితా।  4

15 అష్టమీచంద్రవిభ్రాజదళికస్థలశోభితా।
ముఖచంద్రకళంకాభమృగనాభివిశేషకా।  5

17 వదనస్మరమాంగళ్యగృహతోరణచిల్లికా।
వక్త్రలక్ష్మీపరీవాహచలన్మీనాభలోచనా।  6

19 నవచంపకపుష్పాభనాసాదండవిరాజితా।
తారాకాంతితిరస్కారినాసాభరణభాసురా।  7

21 కదంబమంజరీక్లప్తకర్ణపూరమనోహరా।
తాటంకయుగళీభూతతపనోడుపమండలా।  8

23 పద్మరాగశిలాదర్శపరిభావికపోలభూః।
నవవిద్రుమబింబశ్రీన్యక్కారిరదనచ్ఛదా।  9

25 శుద్ధవిద్యాంకురాకారద్విజపంక్తిద్వయోజ్జ్వలా।
కర్పూరవీటికామోదసమాకర్షద్దిగంతరా।  10

27 నిజసల్లాపమాధుర్యవినిర్భర్త్సితకచ్ఛపీ।
మందస్మితప్రభాప…

SRI KHADGAMALA STOTHRAM

Image
SRI KHADGAMALA STOTHRAM ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ఖడ్గమాలస్త్రోత్రం ఉపదేశం లేని వారు ఎంత వరకు పారాయణ చేయచ్చు ఇక్కడ పెట్టాను ఈవిధంగా అయితే ఉపదేశం లేకపోయినా , ఈనామాలు అత్యంత శక్తి వంత మైన అమ్మవారి రూపాలు కనుక భక్తితో పటిస్తే మీకు పారాయణ ఫలితం అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది...

వీలైతే ఈ ఖడ్గమాల చదువుతూ శ్రీచక్రానికి కానీ అమ్మవారి పటానికి కానీ కుంకుమ పూజ చేయండి. అప్రయత్నంగా మీపనులు నెరవేరతాయి..(ఆవరణలు కూడా పారాయణ లో అవసరం లేదు కనుక తొలగించబడింది)...

శ్రీ దేవీ ప్రార్థన

హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ |
వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం
త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ ||

శ్రీ దేవీ సంబోధనం (1)
ఓం నమస్త్రిపురసుందరీ,

హృదయదేవీ, శిరోదేవీ, శిఖాదేవీ, కవచదేవీ, నేత్రదేవీ, అస్త్రదేవీ,
కామేశ్వరీ, భగమాలినీ, నిత్యక్లిన్నే, భేరుండే, వహ్నివాసినీ, మహావజ్రేశ్వరీ, శివదూతీ, త్వరితే, కులసుందరీ, నిత్యే, నీలపతాకే, విజయే, సర్వమంగళే, జ్వాలామాలినీ, చిత్రే, మహానిత్యే,

పరమేశ్వర, పరమేశ్వరీ, మిత్రేశమయీ, ఉడ్డీశమయీ, చర్యానాథమయీ, ల…

SRI SUKTHAM

Image
SRI SUKTHAM....శ్రీ సూక్తమ్...
ఓం హిరణ్య వర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజతస్రజామ్ చంద్రాం హిరణ్మయిం లక్ష్మీం జాతవేదో మా ఆవహ  తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్ యస్యాంహిరణ్యంవిందేయంగామశ్వంపురుషానాహం   ఆశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రభోధినీమ్   శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జుషతామ్ కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారమార్దాం జ్వాలంతీం తృప్తాం తర్పయంతీమ్ పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్ చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారమ్ తాం పద్మినీమిం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే ఆదిత్యవర్ణే తపసో ధిజాతో వనస్పతిస్తస్ వృక్షో థ బిల్వః తస్య ఫలాని తపసా నుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ   బాహ్యా అలక్ష్మిః  ఉపైతు మాం దేవసుఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ ప్రాదుర్భుతో స్మి రాష్ట్రే స్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్షిం నాశయా  మ్యహం ఆభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహత్   గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్ ఈశ్వరీగ్ం సర్వ భూతానాం తామిహోపాహ్వయే శ్రియమ్  మానసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమాశీమహి పశూనాం రూపమన్నస్యమయి శ్రీః శ్రయతాం యశః కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్…