Thursday, August 15, 2019

SRI KHADGAMALA STOTHRAM

SRI KHADGAMALA STOTHRAM

ఓం శ్రీ మాత్రే నమః

ఖడ్గమాలస్త్రోత్రం ఉపదేశం లేని వారు ఎంత వరకు పారాయణ చేయచ్చు ఇక్కడ పెట్టాను ఈవిధంగా అయితే ఉపదేశం లేకపోయినా , ఈనామాలు అత్యంత శక్తి వంత మైన అమ్మవారి రూపాలు కనుక భక్తితో పటిస్తే మీకు పారాయణ ఫలితం అమ్మవారి అనుగ్రహం లభిస్తుంది...

వీలైతే ఈ ఖడ్గమాల చదువుతూ శ్రీచక్రానికి కానీ అమ్మవారి పటానికి కానీ కుంకుమ పూజ చేయండి. అప్రయత్నంగా మీపనులు నెరవేరతాయి..(ఆవరణలు కూడా పారాయణ లో అవసరం లేదు కనుక తొలగించబడింది)...

శ్రీ దేవీ ప్రార్థన

హ్రీంకారాసనగర్భితానలశిఖాం సౌః క్లీం కళాం బిభ్రతీం
సౌవర్ణాంబరధారిణీం వరసుధాధౌతాం త్రినేత్రోజ్జ్వలామ్ |
వందే పుస్తకపాశమంకుశధరాం స్రగ్భూషితాముజ్జ్వలాం
త్వాం గౌరీం త్రిపురాం పరాత్పరకళాం శ్రీచక్రసంచారిణీమ్ ||

శ్రీ దేవీ సంబోధనం (1)
ఓం నమస్త్రిపురసుందరీ,

హృదయదేవీ, శిరోదేవీ, శిఖాదేవీ, కవచదేవీ, నేత్రదేవీ, అస్త్రదేవీ,
కామేశ్వరీ, భగమాలినీ, నిత్యక్లిన్నే, భేరుండే, వహ్నివాసినీ, మహావజ్రేశ్వరీ, శివదూతీ, త్వరితే, కులసుందరీ, నిత్యే, నీలపతాకే, విజయే, సర్వమంగళే, జ్వాలామాలినీ, చిత్రే, మహానిత్యే,

పరమేశ్వర, పరమేశ్వరీ, మిత్రేశమయీ, ఉడ్డీశమయీ, చర్యానాథమయీ, లోపాముద్రమయీ, అగస్త్యమయీ,

కాలతాపశమయీ, ధర్మాచార్యమయీ, ముక్తకేశీశ్వరమయీ, దీపకలానాథమయీ,

విష్ణుదేవమయీ, ప్రభాకరదేవమయీ, తేజోదేవమయీ, మనోజదేవమయి, కళ్యాణదేవమయీ, వాసుదేవమయీ, రత్నదేవమయీ, శ్రీరామానందమయీ,

అణిమాసిద్ధే, లఘిమాసిద్ధే, గరిమాసిద్ధే, మహిమాసిద్ధే, ఈశిత్వసిద్ధే, వశిత్వసిద్ధే, ప్రాకామ్యసిద్ధే, భుక్తిసిద్ధే, ఇచ్ఛాసిద్ధే, ప్రాప్తిసిద్ధే, సర్వకామసిద్ధే, బ్రాహ్మీ, మాహేశ్వరీ, కౌమారి, వైష్ణవీ, వారాహీ, మాహేంద్రీ, చాముండే, మహాలక్ష్మీ, సర్వసంక్షోభిణీ, సర్వవిద్రావిణీ, సర్వాకర్షిణీ, సర్వవశంకరీ, సర్వోన్మాదినీ, సర్వమహాంకుశే, సర్వఖేచరీ, సర్వబీజే, సర్వయోనే, సర్వత్రిఖండే, త్రైలోక్యమోహన చక్రస్వామినీ, ప్రకటయోగినీ,

కామాకర్షిణీ, బుద్ధ్యాకర్షిణీ, అహంకారాకర్షిణీ, శబ్దాకర్షిణీ, స్పర్శాకర్షిణీ, రూపాకర్షిణీ, రసాకర్షిణీ, గంధాకర్షిణీ, చిత్తాకర్షిణీ, ధైర్యాకర్షిణీ, స్మృత్యాకర్షిణీ, నామాకర్షిణీ, బీజాకర్షిణీ, ఆత్మాకర్షిణీ, అమృతాకర్షిణీ, శరీరాకర్షిణీ, సర్వాశాపరిపూరక చక్రస్వామినీ, గుప్తయోగినీ,

అనంగకుసుమే, అనంగమేఖలే, అనంగమదనే, అనంగమదనాతురే, అనంగరేఖే, అనంగవేగినీ, అనంగాంకుశే, అనంగమాలినీ, సర్వసంక్షోభణచక్రస్వామినీ, గుప్తతరయోగినీ,

సర్వసంక్షోభిణీ, సర్వవిద్రావినీ, సర్వాకర్షిణీ, సర్వహ్లాదినీ, సర్వసమ్మోహినీ, సర్వస్తంభినీ, సర్వజృంభిణీ, సర్వవశంకరీ, సర్వరంజనీ, సర్వోన్మాదినీ, సర్వార్థసాధికే, సర్వసంపత్తిపూరిణీ, సర్వమంత్రమయీ, సర్వద్వంద్వక్షయంకరీ, సర్వసౌభాగ్యదాయక చక్రస్వామినీ, సంప్రదాయయోగినీ,

సర్వసిద్ధిప్రదే, సర్వసంపత్ప్రదే, సర్వప్రియంకరీ, సర్వమంగళకారిణీ, సర్వకామప్రదే, సర్వదుఃఖవిమోచనీ, సర్వమృత్యుప్రశమని, సర్వవిఘ్ననివారిణీ, సర్వాంగసుందరీ, సర్వసౌభాగ్యదాయినీ, సర్వార్థసాధక చక్రస్వామినీ, కులోత్తీర్ణయోగినీ,

సర్వఙ్ఞే, సర్వశక్తే, సర్వైశ్వర్యప్రదాయినీ, సర్వఙ్ఞానమయీ, సర్వవ్యాధివినాశినీ, సర్వాధారస్వరూపే, సర్వపాపహరే, సర్వానందమయీ, సర్వరక్షాస్వరూపిణీ, సర్వేప్సితఫలప్రదే, సర్వరక్షాకరచక్రస్వామినీ, నిగర్భయోగినీ,

వశినీ, కామేశ్వరీ, మోదినీ, విమలే, అరుణే, జయినీ, సర్వేశ్వరీ, కౌళిని, సర్వరోగహరచక్రస్వామినీ, రహస్యయోగినీ,

బాణినీ, చాపినీ, పాశినీ, అంకుశినీ, మహాకామేశ్వరీ, మహావజ్రేశ్వరీ, మహాభగమాలినీ, సర్వసిద్ధిప్రదచక్రస్వామినీ, అతిరహస్యయోగినీ,

శ్రీ శ్రీ మహాభట్టారికే, సర్వానందమయచక్రస్వామినీ, పరాపరరహస్యయోగినీ,

త్రిపురే, త్రిపురేశీ, త్రిపురసుందరీ, త్రిపురవాసినీ, త్రిపురాశ్రీః, త్రిపురమాలినీ, త్రిపురసిద్ధే, త్రిపురాంబా, మహాత్రిపురసుందరి

మహామహేశ్వరీ, మహామహారాఙ్ఞీ, మహామహాశక్తే, మహామహాగుప్తే, మహామహాఙ్ఞప్తే, మహామహానందే, మహామహాస్కంధే, మహామహాశయే, మహామహా శ్రీచక్రనగరసామ్రాఙ్ఞీ, నమస్తే నమస్తే నమస్తే నమః |

ఫలశ్రుతిః
*********
ఏషా విద్యా మహాసిద్ధిదాయినీ స్మృతిమాత్రతః |
అగ్నివాతమహాక్షోభే రాజారాష్ట్రస్యవిప్లవే ||

లుంఠనే తస్కరభయే సంగ్రామే సలిలప్లవే |
సముద్రయానవిక్షోభే భూతప్రేతాదికే భయే ||

అపస్మారజ్వరవ్యాధిమృత్యుక్షామాదిజేభయే |
శాకినీ పూతనాయక్షరక్షఃకూష్మాండజే భయే ||

మిత్రభేదే గ్రహభయే వ్యసనేష్వాభిచారికే |
అన్యేష్వపి చ దోషేషు మాలామంత్రం స్మరేన్నరః ||

తాదృశం ఖడ్గమాప్నోతి యేన హస్తస్థితేనవై |
అష్టాదశమహాద్వీపసమ్రాడ్భోక్తాభవిష్యతి ||

సర్వోపద్రవనిర్ముక్తస్సాక్షాచ్ఛివమయోభవేత్ |
ఆపత్కాలే నిత్యపూజాం విస్తారాత్కర్తుమారభేత్ ||

ఏకవారం జపధ్యానమ్ సర్వపూజాఫలం లభేత్ |
నవావరణదేవీనాం లలితాయా మహౌజనః ||

ఏకత్ర గణనారూపో వేదవేదాంగగోచరః |
సర్వాగమరహస్యార్థః స్మరణాత్పాపనాశినీ ||

లలితాయామహేశాన్యా మాలా విద్యా మహీయసీ |
నరవశ్యం నరేంద్రాణాం వశ్యం నారీవశంకరమ్ ||

అణిమాదిగుణైశ్వర్యం రంజనం పాపభంజనమ్ |
తత్తదావరణస్థాయి దేవతాబృందమంత్రకమ్ ||

మాలామంత్రం పరం గుహ్యం పరం ధామ ప్రకీర్తితమ్ |
శక్తిమాలా పంచధాస్యాచ్ఛివమాలా చ తాదృశీ ||

తస్మాద్గోప్యతరాద్గోప్యం రహస్యం భుక్తిముక్తిదమ్ ||

|| ఇతి శ్రీ వామకేశ్వరతంత్రే ఉమామహేశ్వరసంవాదే దేవీఖడ్గమాలాస్తోత్రరత్నం సమాప్తమ్ ||

జై భవాని

SRI SUKTHAM

SRI SUKTHAM....శ్రీ సూక్తమ్...

                                

ఓం హిరణ్య వర్ణాం హరిణీం సువర్ణ రజతస్రజామ్

చంద్రాం హిరణ్మయిం లక్ష్మీం జాతవేదో మా ఆవహ 

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మీమనపగామినీమ్

యస్యాంహిరణ్యంవిందేయంగామశ్వంపురుషానాహం  

ఆశ్వపూర్వాం రథమధ్యాం హస్తినాదప్రభోధినీమ్  

శ్రియం దేవీముపహ్వయే శ్రీర్మా దేవీర్జుషతామ్

కాం సోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారమార్దాం జ్వాలంతీం

తృప్తాం తర్పయంతీమ్

పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాం తామిహోపహ్వయే శ్రియమ్

చంద్రాం ప్రభాసాం యశసా జ్వలంతీం శ్రియం లోకే దేవజుష్టాముదారమ్

తాం పద్మినీమిం శరణమహం ప్రపద్యే లక్ష్మీర్మే నశ్యతాం త్వాం వృణే

ఆదిత్యవర్ణే తపసో ధిజాతో వనస్పతిస్తస్ వృక్షో థ బిల్వః

తస్య ఫలాని తపసా నుదంతు మాయాంతరాయాశ్చ  

బాహ్యా అలక్ష్మిః 

ఉపైతు మాం దేవసుఖః కీర్తిశ్చ మణినా సహ

ప్రాదుర్భుతో స్మి రాష్ట్రే స్మిన్ కీర్తిమృద్ధిం దదాతు మే

క్షుత్పిపాసామలాం జ్యేష్ఠామలక్షిం నాశయా 

మ్యహం

ఆభూతిమసమృద్ధిం చ సర్వాం నిర్ణుద మే గృహత్  

గంధద్వారాం దురాధర్షాం నిత్యపుష్టాం కరీషిణీమ్

ఈశ్వరీగ్ం సర్వ భూతానాం తామిహోపాహ్వయే శ్రియమ్ 

మానసః కామమాకూతిం వాచః సత్యమాశీమహి

పశూనాం రూపమన్నస్యమయి శ్రీః శ్రయతాం యశః

కర్దమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవ కర్దమ  

శ్రియం వాసయ మే కులే మాతరం పద్మమాలినీమ్

ఆపః సృజంతు స్నిగ్దాని చిక్లిత వస మే గృహే

ని చ దేవీం మాతరం శ్రియం వాసయ మే కులే

అర్ద్రాం పుష్కరిణీం పుష్టిం పింగళాం పద్మమాలినీమ్

చంద్రాం హిరణ్యయిం లక్ష్మీం జాతవేదో మావహ  

ఆర్ద్రాం యః కరిణీం యష్టిం సువర్ణాం హేమామాలినీమ్ 

చంద్రాం హిరణ్మయిం లక్ష్మీం జాతవేదో ఆవహ  

తాం మ ఆవహ జాతవేదో లక్ష్మి మనప గామినీ మ్

యస్యామ్ హిరణ్యం ప్రభూతం గావోదాస్యోశ్యా న్,

విందేయం పురుషా నహమ్

ఓం మహాదేవ్యై చ విద్మహే విష్ణుపత్ని చ ధీమహి 

తన్నో లక్ష్మీః ప్రచోదయాత్ 

                  ఓం శాంతిః  శాంతిః శాంతిః


Sri suktham without mistakes is given here,can use it for daily parayanam..

DONDAKAYA JEELAKARRA KARAM CURRY

TINDORA..DONDAKAYA KARAM..
Materials..
Dondakayalu..Tindora.. 250 gms
Onion chopped..1 medium
Oil..2 tbsp
Jeera ..half tsp
Jeera powder..1tsp
Red mirchi  powder..3 tsp
Adjust according to personal spice eating level
Salt to taste.
Method...
  • Wash tindora..dondakayalu well and cut as slices or rings shape.

  • Place pan on stove and pour 2 tbsp oil,heat it in low level..Add half tsp jeera.


  • Meanwhile mix mirchi powder,jeera powder and jeera ,as well as salt together..


  • If tindora are cut in to 4 slices with ends intact, just like we cut for guthhi vankaya,then stuff the mixed mirchi powder in the cut tindora.
  • Then slowly place the stuffed tindora in to the pan with oil,together with onion chop ,and cook well in low flame, keeping the lid.

  • To avoid burning,add half cup of water to the cooking.

  • Cook in low flame and remove after the cooking is done.
  • If cut into slices or rings no need of stuffing.
  • Place the pieces into direct pan with oil,add mixed mirch powder along with onion chop,mix well..add half cup of water and cook in low flame placing the lid..
  • Remove from fire after done..serve with rice..

Tindora.. dondakaya takes a lot of time for cooking,so simultaneously we can cook other items too.

Wednesday, August 14, 2019

SHLOKA FOR SAFETY FOR WOMEN

SHLOKA FOR  SAFETY FOR WOMEN
స్త్రీల క్షేమం కోసం....

కాలరాత్రి ఉపాసన ఈ తల్లి నవదుర్గ అవతారాలలో ఒక రూపం ఈమె చూడటానికి భయంకరమైన ఆకారంలో ఉంటుంది అయిన ఈమెకు ఉన్న ఇంకో పేరు సర్వ శుభంకారి అంటే అన్ని ఆటంకాలు తొలగించి సకలసుభాలను కలిగించే తల్లి, ఆ తల్లి రాత్రి దేవత చీకటిలో జరిగే తప్పులను అరికడుతుంది, దుష్టులనుండి శరణు వేడిన వారికి రక్షిస్తుంది... సమాజంలో చెడును అరికడుతుంది.. ధ్యాన చక్రంలో ఈమె పేరు భాను చక్రం. ఈమె స్తానం సాహస్త్రరం.. అక్కడ శివుడి తో కలిసి ఉండే రూపం... ఈమె దుర్మార్గులకు శిక్ష వేస్తుంది. స్త్రీ లకు ఎటువంటి హాని కలకూడదు అని ఈ తల్లి మంత్రాన్ని వీలైనన్ని సార్లు ధ్యానం  చేద్దాము.. ఇక్కడ జపం చేయడానికి ముందు చెప్పాల్సిన సంకల్పం ఇస్తున్నాను ఈ సంకల్పం చెప్పుకుని కనీసం ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు నుండి మీ ఇష్టం ఎంత జపం చేయగలరో అన్ని సార్లు జయము చేయండి... జపం పూర్తి అయ్యాక  సమర్పణ మంత్రం కూడా చదవండి.. ఇంత మంది కలిసి చేసే ప్రార్ధన సమాజానికి మంచి జరిగేలా చేస్తుంది ఆడవాళ్ల పైన దాడులు జరగకుండా ఆగిపోవాలి స్త్రీలు క్షేమంగా ఉండాలి అని మనస్ఫూర్తిగా గా కోరుకొని ఈ సంకల్పం చెప్పి మొదలు పెట్టండి.. మీరు ఈ ఉద్దేశం తో చేసినా ఈ మంత్రం పదే పదే పలకడం వల్ల ఈ తల్లి సర్వ శుభంకరి కాబట్టి మీకందరికీ మంచి జరుగుతుంది... ఈ 16 వ తేదీ గ్రహణం ఉన్నారోజు ఉజ్జయిని లో  ఆడవాళ్లు క్షేమం కోసం హోమం కూడా జరుగుతుంది . ఈ మంత్రాన్ని రాసుకుని రేపటి నుండి మొదలు పెట్టండి... ఓం శ్రీ మాత్రే నమః.

సంకల్పం :

శ్రీ మాత్రేనమః
మమ ఉపాత్త సమస్త దురిత క్షయ ద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం అస్మిన్ దేసే సమస్త స్త్రీ .శిశు .సంరక్షణార్థం  కాళ రాత్రి దేవత అనుగ్రహ ప్రసాద సిధ్యర్థం కాళ రాత్రి మంత్ర యధా శక్తి జపం కరిష్యే..

మంత్రం:

ఏకవేణీ జపాకర్ణపూరా నగ్నాఖరాస్థితా ।
లంబోష్ఠీ కర్ణికాకర్ణీ తైలాభ్యక్త శరీరిణీ ॥
వామపాదోల్లసల్లోహలతాకంటక  భూషణా ।
వర మూర్ధద్వజా కృష్ణా కాలరాత్రిర్భయం కరీ ॥

మంత్ర జపం చేసిన తర్వాత..:

జపసమర్పణ  యేతత్ జపం శ్రీ కాళరాత్రి దుర్గా పాదార్పితం అస్తు..

శ్రీ మాత్రే నమః

Source...Smt.Bhanumathy Akkisetty

Tuesday, August 13, 2019

GRATITUDE

*GRATITUDE*

There was a bird who lived in a desert, very sick, no feathers, nothing to eat and drink, no shelter to live in. One day a dove was passing by, so the sick unhappy bird stopped the dove and inquired "where are you going?" it replied " I am going to heaven".

So the sick bird said "please find out for me, when my suffering will  come to an end?" The dove said, "sure, I will." and bid a good bye to the sick bird. The dove reached heaven and shared the message of the sick bird with the angel incharge at the entrance gate.
 The angel said, "For the next seven years of its life the bird has to suffer like this, no happiness till then."

The dove said, "When the sick bird hears this he will get disheartened. could you suggest any solution for this."

The Angel replied, "Tell him to recite this verse *"Thank you God for everything."* The dove on meeting the sick bird again,  delivered the message of the angel to it .

After seven days the dove was again passing by and saw that bird was very happy, feathers grew on his body, a small plant grew up in the desert area, a small pond of water was also there, the bird was singing and dancing cheerfully. The dove was astonished. The Angel had said that there would be no happiness for the bird for the next seven years. With this question in mind the dove went to visit the angel at heaven's gate.

The dove put forth his query to the Angel. The Angel replied, "yes it is true there was no happiness for the bird for seven years but because the bird was reciting the verse *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*  in every situation, his life changed.

When the bird fell down on the hot sand it said *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

When it could not fly it said, *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

When it was thirsty and there was no water around, it said, *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

Whatever the situation, the bird kept on repeating, *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"* and therefore the seven years got dissolved in seven days.

_When I heard this story, I felt a tremendous shift in my way of feeling, thinking, accepting and viewing life._

I adopted this verse in my life. WHATEVER the situation I faced I started reciting this verse *"THANK YOU GOD FOR EVERYTHING".* It helped me to shift my view from what i did not have to what i have in my life.

For instance; if my head aches I THANK GOD that the rest of my body is completely fine and healthy and I notice that the headache does not bother me at all.

In the same manner i started using this verse in my relationships (whether family, friends, neighbours, colleagues ) finances, social life, business and everything with which I can relate. I shared this story with everyone I came in touch with and it brought a great shift in their behaviour too.

This simple verse really had a deep impact on my life, i started feeling how blessed I am, how happy I am, how good life is.

The purpose of sharing this message is to make all of us aware of how powerful the *“ATTITUDE OF GRATITUDE”* is. It can reshape our lives...!!!

Lets recite this verse continuously to experience the shift in our life.

So be grateful, and  see the change in your attitude.

_*Be humble, and you will never stumble.*_

*- REMEMBER! "THANK YOU GOD FOR EVERYTHING"*

A nice story I have come across friends..how's it.


CARROT SANAGAPAPPU

CARROT SENAGAPAPPU CURRY


CARROT with channadaal is a soft and easy curry suitable for rotis and rice,even children like it,as it is a mild one with no spice at all.A variation of mild one for who eat more spice daily..but mainly in traditional orthodox families they opt such kind of dishes.
Materials..
Carrots 250 gms
Chana daal 1/2 cup
Oil 2tbsp
Urad daal 1tbsp
Mustard seeds1 tsp
Jeera1 tsp
Red March 2 to 3..made into pieces
Green mirchi 4 to 5 made in to slits
Curry leaves handfull..leaves are cut into pieces
Hing 2 pinches
Salt to taste
Method..
Wash and peel carrots and cut into pieces. Wash chana daal well. Pressure cook for 2 whistles..Switch off,and remove of the lid in 10 minutes,making tne steam to release.Drain Excess water and keep it aside. Place a pan with 2 tbsp oil and heat it.Add urad daal,mustard,jeera and red mirchi slits, when they splutter add  curry leaves
 and green chilli slits and fry,now add hing,mix well.Now add the  boiled carrot chanadal mixture and mix well.Lastly add table salt and mix well. Serve hot.
We can add half a cup of  fresh grated coconut on the curry n mix well,after the curry is totally cool..we do not add coconut while its hot becoz grated  coconut does not  smell good.

GONGURA PAPPU ..


GONGURA PAPPU..RED SORELL LEAVES DAAL..

1ST VARIETY

Gongura pappu is a delicious daal with a tangy touch goes with rice and rotis in daily menu.
Materials..
Tur dal ..1 cup..roasted and washed well
Gongura leaves ..2 cups..cleaned and washed well
Tomato 1 large
If using Tomato,add the chopped tomato to the dal mixture and pressure cook.
Oil ..2 tbsp for tadka
Mustard seeds ..1 tsp
Methi seeds..a pinch
Garlic ..1 tbsp..finely chopped
Red chillies..2..made into slits
Green chillies..5 to 6..slits
Salt..to taste
Method..
1.Pressure cook tur dal and gongura leaves ,and green chilli slits,with 1:2 and 1/4water for 2 whistles.
2.After cooling keep it aside.
3.Make Tadka,place a pan on the stove and add oil to it..
4.Add mustard seeds,methi,red chilli slits,and when they crackle add garlic chop and fry well.
5.Next add cooked tur dal gongura leaves mixture to the tadka.
6.Mix well.Now add tamarind paste,cook for 5 to 8  minutes,lastly add Salt. 
7.Add half spoon of chilli powder too,if your choice for more spicy ness.. Switch off the stove.

8.Serve with food.

Monday, August 12, 2019

CHILLI PANEER- SEMI GRAVY
CHILLI PANEER

Ingredients:

For chilli paneer  batter

Paneer pieces 250 gms
Cut in to cubes.
Corn flour 2 tbsp
Maida 1 tbsp optional
Chilli powder 1/2 tsp
Salt to taste
Water
Oil 4 tbsp

Sauce for chilli paneer

Apple cider vinegar 1 tsp
Soya sauce 1tbsp
Red chilli sauce 1 tbsp
Chilli Paneer materials
Garlic 1tbsp finely chopped
Spring onions greens 1 tbsp finely chopped
Capsicum 1/2 cup diced into big pieces
Onion medium size chopped into pieces
Green chilli 2nos slits
Sugar 1/2 tsp
Chilli powder 1/2 tsp
Pepper powder 1 pinch
Corn flour 1tsp
Water 1/2 cup

Preparation..

1.Mix corn flour,Maida,with chilli powder,black pepper,1/4th tsp of salt and little water,to make a batter.
2.Consistency...
3.Add the paneer cubes to the batter and mix well.
4.Place a deep kadai on the stove,and add 3 tbsp oil for shallow frying.
5.Check the oil temp,it should be in enough temperature needed for shallow frying.
6.Drop the batter coated  paneer cubes one by one in to the hot oil.Let them fry until crispy in a medium heat,remove them with a deep shallow fry skimmer and place on a kitchen tissue to drain.

CHILLI PANEER MAKING:

SEMI GRAVY CHILLI PANEER..

7.Add 1tsp corn flour and Mix half cup water ,stir well and make a mixture without lumps.
8.Place a small pan add 1 tbsp oil,fry finely chopped garlic mixture,until the garlic aroma comes...and add onion chopp layers ,green chilli slits,diced capsicums,and salute well for 2 minutes.
9.Add soya sauce,red chilli sauce,sugar ,vinegar and chilli powder.
10.Now add corn flour mixture to the pan,cook till sauce thickens. Add 2 spoonfuls of water to thin down the sauce,if it is too thick..Switch of the stove..
11.Serve hot.
Chilli Paneer is a popular restaurant style   indo chinese starter and appetizer which goes well before dinner.Sunday, August 11, 2019

ANAPAKAYA PAPPU...BOTTLEGOURD DAAL..SORAKAYA DAAL

ANAPAKAYA /SORAKAYA PAPPU..LAUKI KA DAAL

Bottle gourd..sora kaya is a very common vegetable soft dish which we use often in our kitchens.An easy and well to match with rice and rotis,this daal will be fine with kids too.
Materials..
Tur daal.. kandi Pappu  ..1cup
Sorakaya.. Anapakaya..chopped into cubes..2 cups
Green chillies 4 to 5..made in to pieces
Tamarind paste 1 spoon...a must to add
Salt..to taste
For Tadka..
Oil 2 tbsp
Mustard seeds..1 tsp
Methi seeds..1/4 tsp
Urad daal seeds..1 tsp
Red mirch 2,cut in to pieces
Haldi..1/4 tsp
Hing.. a pinch
Or
Garlic chop 1tsp finely cut
Curry leaves chop ..
Procedure..
1.Tur daal is to be preroasted(optional) and washed well.
2.Pressure cook turdaal  along with bottle gourd..sora kaya cubes and green mirchi slits,in 1:2 water ratio ,for 2 whistles..switch off the stove before 3 rd whistle starts.Set aside for  more than 45 minutes.Let it cool.
3.Place a Kadai on stove,add oil and heat it,then add mustard seeds,methi seeds,and red mirchi pieces,let them splutter.
4.Now add hing or garlic chop and mix well,add Curry leaves chop too.
5.Meanwhile,before starting Tadka,remove cooked daal from cooker and mash well. Keep it aside.
6.Add còoked daal to the Tadka,and add 2 ounces of water ,(adjust water)..along with tamarind paste,mix well,let it boil for 5 to 10 minutes in low flame.
7.Mix well and place the lid,and switch off the flame.
8.Serve with rotis or riceHEALTHY SKIN

HEALTHY SKIN

DAILY routine of cleansing,toning,and moisturizing is needed for a Healthy
look in the skin texture.Here we can follow a few tips for a Healthy  skin. 

1.Clean the face ,apply rosewater with cotton wool ...after a while wipe off it from the face with cotton. If done twice daily like this the dirt will be cleaned and face will be clean,apart from bath cleansing.
2.Likewise,if face is applied and tapped with cotton dipped in  Tulasi juice,the skin will be turned healthy.
3.Next by mixing multani mitti,and honey with onion juice,and applied to the face,and washing off a while after its dried,makes skin fresh and supple.
4.Lime juice ,badam oil ,and rock salt mixture when applied to the face  and massaged gently,for 2 to 3 minutes,and washed off after its dried..makes skin shining ,by removing dead skin.
5.If our Skin, should  be looking sensitive,and with natural beauty ,mix cold milk with added keera  paste in it and apply to the skin.Wash after 15 minutes.
6.If skin is dried with rough look,make water melon,musk melon,keera, paste and when applied as a mask and washed thoroughly,skin will be supple and sensitive with fresh look..
Likewise,regular maintenance with fruits and herbal products makes skin glowing natural and healthy..These are the herbal tips by using them,which replace the cosmetic creams a bit...

A source of Collection from magazines ..

Saturday, August 10, 2019

MATAR PANEER CURRY

MATAR PANEER MASALA CURRY
MATERIALS.. 

Paneer 250 gms chopped in to pieces
Tomato 4 big size chopped
Onion 1 large chopped in to small pieces
Green batani/mattar 1 cup
Garlic ginger paste 1 Tsp to 1 and 1/2 Tsp

Powder these..in brackets

(1.Bay leaf 1 leaf made into pieces 1tsp fennel seeds
2.Dhania/coriander seeds 1 tbsp 
3.Masala powder half tsp
4.Jeera seeds 1 tsp)
Chilli powder 1tsp or individual spicy Ness
Salt
Butter 2 to 3 Tsp or even lesser
Method...
1.Place a pan on the stove and add butter to it..after the butter is heated add onion chop and mix well until transculent.
2.Add tomato chop now and mix well.
3.Then add the ginger garlic paste.
4.Next add matar /batani to it.Mix the mixture well.
5.Meanwhile keep ready the masala powder,and add to the mixture,and chilli powder and salt and garam masala powders..one by one.
6.Mix thoroughly the curry,keeping the flame in low.Fry and let it cook until 5 min. 
7.Now add the chopped paneer pieces and cook by keeping the lid for 5 to 8 minutes.
8.Add 1 tbsp if cream or curds if you like.I add them regularly.
9.After 5 min switch off the stove and garnish.
10.This sabji blends well with rotis and naans.
11.Serve hot